Publicerad den:

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Kartan visar området kring Vankivavägen, kaptensgatan och mellankullagatan i Hässleholm. Här byts VA-nätet ut och på kartan syns vilka delar som är klara, var arbetet pågår just nu, samt vad som finns kvar av arbetet.

Uppdaterad karta över det berörda området med uppskattade tider för grävarbetet, samt tillfälliga vägar.

Under hösten och vintern kommer vi genomföra underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Ledningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Långsiktiga förbättringar

Vi uppmanar boende i det berörda området att ha lite vatten upptappat för att vara förberedd på kortare driftstopp. Efter ett driftstopp kan även viss grumlighet förekomma, spola tills vattnet är klart.

Vad och när: Arbetet kommer påbörjas vecka 37, då nya infartsvägar och tillfälliga parkeringsplatser anläggs. Vecka 38 påbörjas själva grävarbetet som kommer pågå till inledningen av 2022. Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet. Tre tillfälliga tillfartsvägar kommer anläggas och vara öppna i olika delar av projektet. (Se karta överst på sidan.)

Helsingborgsvägen – Gethornskroken

Dalgatan – Gethornskroken

Kaptensgatan, kommer öppnas upp i höjd med Mellankullagatan.

Även Vankivavägen kommer påverkas i inledningen av arbetet, cirka vecka 38-40.

Det kommer även anläggas en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.

Observera dock att gång- och cykelvägen på den södra sidan av Kaptensgatan (mot Helsingborgsvägen) kommer hållas öppen under hela arbetet.


Senast uppdaterad: