Framtidens Vatten & Avlopp

Rent dricksvatten och en säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. De kommande 20-25 åren står den här infrastrukturen inför stora investeringar. Det innebär samtidigt att avgifterna för vatten- och avloppstjänster kommer att öka.

 

Behöver modernisera

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar, också i vår kommun. Ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov.

Hässleholm Miljö jobbar hela tiden med att säkra infrastrukturen för vatten och avlopp i vår kommun. Nu höjer vi takten och har flera olika projekt igång.

I kartan kan du zooma in och se vad som händer runt om i vår kommun. Vi fyller på kartan och uppdatera den efter hand. Tänk på att punkterna i kartan är inte utplacerade på exakt rätt plats.

Projekt inom vatten och avlopp

Vi har flera olika projekt igång för att säkra hanteringen av dricksvatten och avlopp runt om i vår kommun, bland annat i Vinslöv och centrala Hässleholm.

Projekt inom vatten och avlopp

Frågor och svar om VA-taxan

Kommunfullmäktige har beslutat att höja VA-taxan i Hässleholms kommun och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren.
Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov.

Den nya VA-taxan är anpassad efter branschorganisationen Svenskt Vattens uppdaterade rekommendationer och det finns en plan för hur avgifterna i VA-taxan behöver höjas de kommande åren. VA-taxan höjs med 30 % den 1/7 2023 och 17 % den 1/1 2024.

Avgiftshöjningen med 17% från 1/1 2024 innebär en kostnadsökning på ca 128 kronor i månaden för en normalvilla.

Det slutgiltiga beslutet är taget av kommunfullmäktige den 24 april och har vunnit laga kraft.

Runt om i hela landet ökar kostnaderna för vatten och avlopp. Även i tätbefolkade städer som Malmö och Stockholm ökar VA-taxan med ca 25 % vid årsskiftet 2022/2023. Vår branschförening Svenskt Vatten har gjort en uppskattning om att VA-avgifterna i genomsnitt kommer att fördubblas fram till 2040.

Under 2023 har vi budgeterat investeringar för 190 miljoner kronor. Ett tidigare normalår investerade vi runt 30 miljoner.

Det är stora genomgripande moderniseringar som behöver göras. Vi bor i en stad som växer och vi måste kunna distribuera dricksvatten och ta hand om avlopp från alla abonnenter. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov.

Vatten- och avloppsverksamheten får enligt lag inte tjäna pengar men inte heller gå med förlust över tid. Det gör att större investeringar dessvärre påverkar avgiften.

Vårt största ansvar är att förse kommuninvånare med ett dricksvatten av hög kvalitet och ta hand om avloppsvatten på ett betryggande sätt.

Vi förstår att höjningen försvårar hushållsekonomin i en redan ansträngd situation men för att vi ska kunna säkerställa en god vattenförsörjning och avloppshantering behöver vi göra dessa förändringar. Vi befinner oss just nu en situation med gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökade krav som innebär att VA-infrastrukturen behöver förnyas och anpassas efter dagens och framtidens behov. Flera anläggningar och ledningar är i akut behov av förnyelse. Investeringarna kommer att göras så kostnadseffektivt som möjligt.

De kommande 10-15 åren kommer investeringarna inom VA att fortsatt ligga på en hög nivå. Det kommer förmodligen leda till fler avgiftshöjningar och en långsiktigt högre VA-taxa.

Senast uppdaterad: