Publicerad den:

Uttalande om hantering av orötat slam på slamvassbäddar

Hässleholm Miljö har avvattnat orötat slam på de så kallad slamvassbäddarna på avloppsreningsverket i Hässleholm. Vid en intern översyn av gällande villkor och tillstånd konstaterades att denna hantering inte överensstämde med handlingarna för verksamheten, varpå bolaget skickade in en anmälan om ändring till tillsynsmyndigheten. Ett inledande beslut om tillfälligt förbud, fram till dess att ärendet behandlats vidare och slutgiltigt beslut kan träda i kraft, har därpå meddelats Hässleholm Miljö.

flygfoto över Hässleholms reningsverk

- Vi har gjort ett omfattande arbete med att gå igenom och granska alla tillstånd för VA-verksamheten. Under arbetets gång konstaterades att vi behövde komplettera ett av tillstånden med ett tillägg. Det handlade om vilken sorts slam vi ska avvattna på vassbäddarna. Enligt nuvarande tillståndshandlingar ska vi avvattna rötat slam i vassbäddarna. Däremot ska vi inte avvattna orötat slam, vilket är det vi ansökt om i vår "anmälan om ändring av vassbäddar". Hanteringen av orötat slam har inte överensstämt med tillståndshandlingarna, säger Marika Rylander, miljöingenjör på Hässleholm Miljö.

I fredags eftermiddag mottog Hässleholm Miljö besked från miljökontoret om tillfälligt förbud för att ta verksamheten i anspråk i väntan på att ärendet genomgår ytterligare handläggning samt att bolaget bemöter de synpunkter på ärendet som inkommit.   

Konsekvenserna av det tillfälliga förbudet är att inget orötat slam transporteras till vassbäddarna.

Överskottet av bioslam pumpas istället in till rötkammaren. Det kommer att leda till att sammansättning på gasen förändras och att det produceras mindre energi, samt att externslam får omhändertas av entreprenör istället.

- Orötat slam har avvattnats på slamvassbäddarna, och där har vi brustit i vår hantering. Vi arbetar nu vidare med att komplettera ärendet, som vi själva anmälde i november, samt inväntar tillsynsmyndighetens fortsatta handläggning, säger Marika Rylander

Vilken funkton fyller slamvassbäddar?

Vassbäddarna avvattnar slammet och vassen hjälper till att ta upp näringsämnen. Vassen tar genom rötterna upp vatten som transporteras ut genom bladen och avdunstar. Vassen leder dessutom ner syre i bädden som gör att nedbrytningen av slammet påskyndas. Slammet torkar ut med tiden och då grävs det ur och tas om hand, genom återanvändning som jordförbättring eller deponering, beroende på vad provtagning av slammet visar.

Vassbäddar är en slambehandling med mindre energiförbrukning jämfört med rötning och mekanisk avvattning. Många verksamheter i Sverige använder vassbäddar istället för att använda rötning och mekanisk avvattning av slam.

Senast uppdaterad: