Publicerad den:

VA-taxan höjs med 17 % 2024

Brukningsavgifterna i vatten- och avloppstaxan höjs med 17 % från och med den 1 januari 2024. För en normalvilla som använder 150 kubikmeter vatten om året innebär det en kostnadsökning på cirka 128 kronor i månaden. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter innebär det en kostnadsökning på cirka 74 kr i månaden per lägenhet.

soluppgång över en av dammarna i Magle våtmark. Himlen speglar sig i vattnet.

Vårt gemensamma vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent dricksvatten och en säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och väl fungerande samhälle. När du är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får du rent dricksvatten ur kranen samtidigt som avloppsvattnet tas om hand och renas och dagvattnet (nederbörden) leds bort från tomter och gator.

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar och stora investeringar, även i vår kommun. Ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Det innebär samtidigt att avgifterna för vatten- och avloppstjänster kommer öka.

Avgiftshöjningen beslutades under våren

Kommunfullmäktige beslutade redan under våren 2023 att brukningsavgifterna i VA-taxan höjs med 17 procent från och med 1 januari 2024. Anläggningsavgifterna höjs med 19 procent.

Nyhet: Beslut om att höja VA-taxan, april 2023

Redan idag är flera stora VA-projekt i gång, bland annat i Västra Torup, Hässleholm och Vinslöv. Vill du veta mer om vad som pågår inom VA i Hässleholms kommun kan du läsa mer här.

Länk: Framtidens vatten och avlopp

Faktaruta

VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det du betalar i VA-avgift går bland annat till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla VA-infrastrukturen.

Avgifterna i VA-taxan 2024 höjs med:
Brukningsavgifter + 17 %

Anläggningsavgifter + 19 %

Räkneexempel:
Normalvilla (typhus A) som använder 150 kubikmeter vatten:
Årskostnad 2024: 10 527 kr. Ökningen motsvarar ca 128 kr/månad

Flerfamiljshus (typhus B) med 15 lägenheter som använder 2000 kubikmeter vatten och har en tomtyta på 800 m2:
Årskostnad 2024: 91 576 kr. Ökningen motsvarar ca 74kr/lägenhet/månad (eller ca 1111 kr totalt sett/månad)

Brukningsavgifter: det du som är ansluten betalar för vatten och avloppstjänster. Avgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll samt kostnader för investeringar i ledningsnät, reningsverk och andra va-anläggningar.

Anläggningsavgifter: En engångsavgift som du betalar för att ansluta fastigheter inom verksamhetsområde till vatten- och avloppstjänster.

Senast uppdaterad: