Väster VA-förnyelse

Sedan hösten 2021 pågår ett stort underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Väster i Hässleholm. Ledningsnätet har bytts ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Varför?
En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet plockas de gamla ledningarna bort och ersätts av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Hur och när?
Projektet är uppdelat i tre större etapper. Etapp 1 är avslutad och innefattade framförallt Kaptensgatan och Mellankullagatan. Etapp 2 avslutades innan sommaren och innefattade norra delen av Gethornskroken, Dalgatan samt delar av Gökropsgatan. Etapp 3 påbörjades efter sommaren och berör Backsläntsgatan, Mellankullagatan, Bokalyckevägen och Granliden.

  • Etapp 1. Cirka 500 meter spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar har förnyats och ett 50 meter långt dagvattenmagasin har grävts ner under mark. Asfaltering är det sista som sker och även det görs i olika etapper. Asfaltering sker ofta ett antal veckor efter att själva VA-arbetet är avslutat. Det beror bland annat på att marken måste få tid att sätta sig ordentligt innan ny asfalt anläggs. Annars riskerar asfalten att sätta sig, bli ojämn och spricka.
  • Etapp 2. Cirka 450 meter VA-ledningar byttes ut i den här etappen och en naturlig dagvattenyta har anlagts. Denna yta fördröjer dagvattnet vid stora nederbördsmängder och minskar risken för översvämningar. Ny asfalt är lagd.
  • Etapp 3. På en del platser ligger ledningarna på upp till fem meters djup

Påverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet och vattnet kommer tidvis vara avstängt. Maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16. Tillfällig parkeringsplats finns bredvid bilcentrum (se karta).

Tänk på: Som boende i området är det bra att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.

Ny dagvattenledning läggs på Backsläntsgatan

Karta över etapp 3

Senast uppdaterad: