Ny reningsanläggning i Västra Torup

Flödet av avloppsvatten är ständigt föränderligt och varierar över dagar, timmar och minuter. Nu planerar vi för att bygga en ny, flexibel och långsiktigt hållbar reningsanläggning i Västra Torup.

Västra Torups reningsanläggning byggdes ursprungligen på 1970-talet och genomgick därefter en omfattande ombyggnad 1995. Det är en infiltrationsanläggning som tar hand om avloppsvatten från Västra Torups samhälle. Anläggningen bygger till stor del på en biologisk reningsteknik där man inte behöver tillsätta kemikalier, utan vattnet renas mestadels med hjälp av växtlighet och bakterier i marken. Nackdelarna med anläggningen är att det uppstår svårigheter med att följa upp anläggningens funktion genom mätningar.

Den nya reningsanläggningen kommer istället baseras på modernare teknik som är lättare att styra och övervaka. Om den gamla anläggningen var ett öppet infiltrerande system, så blir detta ett slutet system med tydliga mätpunkter. Det skapar en robust anläggning med större möjlighet till kontroll och kontinuerlig uppföljning. Vi kommer i större utsträckning än tidigare kunna styra processen beroende på variationer i inkommande avloppsvatten. Det ger oss en säkrare och stabilare process som gör att vi kan hålla en högre kvalitet i reningsprocessen.

För att göra detta behöver vi först söka nya och moderna miljötillstånd.

Moderniseringen av reningsanläggningen i Västra Torup kommer bidra till ett effektivare underhåll, stabilare drift samt skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar reningsanläggning.

Vi bygger också en flexibel anläggning med högre kapacitet. Det innebär att den blir lättare att komplettera och uppdatera vid behov och vid eventuella nya reningskrav framöver.

I samband med att vi bygger och planerar för ett nytt reningsverk tittar vi även närmare på ledningsnätet. Syftet är att minska belastningen på reningsverket. Praktiskt innebär det att vi vill minska mängden dagvatten (nederbörd) som inkommer till reningsanläggningen. Det ger en jämnare belastning och skapar förutsättningar för att bara rena det vatten som verkligen behöver renas, i större utsträckning.

Den nya reningsanläggningen beräknas stå klar under 2024.

Blommor i förgrunden och en tegelvägg i bakgrunden

Senast uppdaterad: