Ute i rymden på en solstorm.

Solstormen 1293 - Digitalt Escape Room

Ett digitalt escape room är en interaktiv aktivitet där grupper med 3-4 elever eller par använder ledtrådar för att lösa utmaningar och låsa upp digitala lås. Dessa aktiviteter består av att lösa olika pussel/utmaningar som har med samhällsviktiga funktioner att göra.

Eleverna får i detta digitala escape room kunskap om återvinning, energi, vatten och krisberedskap. I ett escape room måste eleverna samarbeta, genom att använda sina gemensamma kunskaper för att lösa olika uppdrag.

Genomförande

I upplägget ”Solstormen 1293 - Digitalt Escape Room” vill vi på Hässleholm Miljö ha hjälp att få igång kommunens samhällsviktiga funktioner. Det finns 6 stationer där eleverna genom att lösa olika uppgifter korrekt låser upp ett formulär åt gången. I slutet av varje station får de en kod som de ska ta med sig in i den sista uppgiften. De behöver klara alla delar för att få igång de samhällsviktiga funktionerna.Upplägget är tänkt att användas i åk 7-9.

Instruktioner

Läs upp uppdragsbrevet som står först i på Google Sites. Det kommer du till via länken. Visa det gärna via projektorn så eleverna ser uppdraget. Förklara för eleverna att de ska lösa olika problem/pussel för att få igång 6 olika samhällsviktiga stationer, ta gärna hjälp av fliken ”Hur går det till? ” för att eleverna ska förstå hur det går till. Varje station har ett antal frågor, när de har svarat rätt på ett formulär får de instruktionerna till nästa och så vidare. De behöver en enhet per par/grupp och ska på den lösa uppgifterna. När de har löst ett uppdrag ska de skriva i svaret i formuläret som finns i stationen. De behöver svara rätt på låset för att komma vidare, svarar de fel får de försöka igen. De behöver alltså inte visa dig som lärare. Du kommer inte heller att kunna se vad de har svarat. Vart efter att de löser de olika uppdragen får de reda på vad nästa uppdrag är. Testa gärna detta escape room innan du gör det med dina elever. Dela in eleverna i par/grupper och ge varje par/grupp ett ”tipskort”, sedan är det bara att sätta igång!

Stationerna

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Hur dricksvattenprocessen fungerar samt vad bakterier och kemikalier kan ha för påverkan på vårt vatten.
Facit: Kod 4

 1. självtryck
 2. vattentäkter, luftning, infiltration, snabbfiltrering, ph-justering,
  tryckstegring
 3. kallvatten
  koka
  perfluorerade kemikalier

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att fjärrvärme produceras av avfall eller restprodukter från skogen. Att värme produceras centralt och vi på så sätt kan vi rena rökgaser och kontrollera utsläpp samt att det streamas i rör under marken.
Facit: Kod 3

 1. dkaeavrg
 2. fjärrvärmesystemet
  Där flest människor är
  överskott, värme, el, jämnare
 3. streamad värme

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att el är en färskvara och kan inte lagras. Att stamnätet har en mycket hög spänning som måste transformeras ner samt ha en uppfattning om vad vardagliga saker använder och förhållande till volt, kW och kWh.
Facit: Kod 2

 1. 165
 2. 1739
 3. 1120
  56
  509
  4

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att vi befinner sig i ett kretslopp, det man gör försvinner inte utan sprids. Avloppsreningsverken kan inte rena kemikalier, metaller och mediciner samt att pumpstationer riskerar att sluta fungera om man spolar ned fel saker som stoppar pumparna.
Facit: Kod 5

 1. bjärnum
 2. kadmiun
  Kemikalier och mediciner
  apotek
 3. Avloppsvattnet släpps ut i ett närliggande vattendrag när det renats.
  Att rena vatten minskar att miljögifter sprids i naturen.
  Rening av avloppsvatten hindrar att vattenburna sjukdomar sprids.
  Flockning är en kemisk rening för att ta bort fosfor.
  biogas
  flockning
  övergödning

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att fiber är den enda teknik som man vet klara av framtidens krav på digitala tjänster. Att vara källkritisk och fundera på vilka nyheter som går att lita på.
Facit: Kod 4

 1. 10
 2. elefoni, tv
 3. avsändare, motiv, källor
  krisinformation, folkhälsomyndigheten, who, 1177

Under denna station vill vi att eleverna ska ta med sig att avfall är en
resurs som kan tas tillvara på samt få en inblick i hur mycket av avfallet i en produktcykel som är osynligt.
Facit: Kod 19

 1. wellpapp
 2. 174
  2000000000
 3. 25
  875

Ämnen

BI, FY, HKK, KE, MA, SV, TK

Mål

Målet är att eleverna ska få en inblick i olika samhällsviktiga funktioner i Hässleholms kommun.

Ni behöver

 • Tillgång till dator och internet.
 • Papper att ta anteckningar med.
 • Tipskort, ett till varje par/grupp.

Tipskort

Skriv ut tipskorten. Innan ni startar får varje par/grupp ett tipskort som de kan välja att använda när de vill, under ”spelet”. De kan byta tipskortet mot ett tips om de kör fast. Du väljer själv vad du ger för tips som passar just det eleverna behöver.

Tipskort keyboard_arrow_right

Redovisning och dokumentation

Dokumentera med bilder och foton och dela i klassens blogg.

Länk

Teknisk support

För teknisk support eller frågor om ämnet, kontakta oss via mejl.
Märk ämnesraden i ditt mejl med: Digitalt Escape Room
Mejladress: hassleholmmiljo@hassleholm.se

4 + 3 (2x - 5) - 4x = 19
4 + 6x - 15 - 4x = 19
-11 + 6x -4x = 19
-11 + 2x = 19
-11 + 11 + 2x = 19 + 11
2x = 30
2x / 2 = 30 / 2
x = 15

Ladda ner lärarhandledning

Utdrag ut läroplan LGR22

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Övningen ger eleverna förutsättning att utveckla :

 • kunskaper om biologins/fysikens/kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen (BI/FY/KE),
 • förmåga att använda biologi/fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa/energi, teknik och miljö (BI/FY/KE),
 • förmågan att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö (HKK),
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier (MA),
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (SV),
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa (SV),
 • förmågan att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid (TK).

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

BI: Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ– och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

FY: Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för– och nackdelar för samhället och miljön.

HKK: Resurshushållning. Ställningstagande vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

KE: Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

MA: Metoder för beräkningar med tal i bråk– och decimalform vid överslagsberäkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

SV: Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

TK: Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.

Nedan kan du se vilka av de Globala målen övningen kopplar till.

FN:s Globala Målen logga - för en hållbar utveckling
Mål nr 1
Mål nr 2
Mål nr 3
Mål nr 4
Mål nr 5
Mål nr 6
Mål nr 7
Mål nr 8
Mål nr 9
Mål nr 10
Mål nr 11
Mål nr 12
Mål nr 13
Mål nr 14
Mål nr 15
Mål nr 16
Mål nr 17

Senast uppdaterad: