Almaån med träd som omsluter ån

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smält snö och annat vatten som med hjälp av brunnar leds bort från våra gator, torg, skolgårdar och så vidare. Det är viktigt att känna till att dagvatten inte renas utan rinner direkt ut i närmaste vattendrag.

För att inte belasta reningsverken och riskera översvämning leds alltså vattnet bort ut i våra vattendrag. Detta sker genom våra dagvattenledningar. Till vår hjälp har vi dagvattenpumpstationer samt även ett antal utjämningsmagasin. Dessa har till uppgift att jämna ut höga flöden för att undvika översvämningar i dagvattensystemet och efterföljande vattendrag.

Kasta inte skräp i gatubrunnen

Det är viktigt att känna till att det som slängs på gatan, bilar som tvättas och poolen som töms, det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

1 miljard fimpar slängs varje år

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan

Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Skräp skadar

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten.

Dagvattenbrunn när det regnar

Dagvattenbrunnarna är väghållarens ansvar, vilket i de flesta fall är Hässleholms kommun. Vänligen ta kontakt med Kontaktcenter på Hässleholms kommun om ditt ärende gäller dessa, telefonnummer 0451-26 70 00.

Översvämning

När det regnar kraftigt ökar belastningen på ledningssystemen. Detta kan i sin tur leda till översvämningar. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med vattenläcka eller stopp i avloppet.

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Förebygga källaröversvämning

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Förslag på åtgärder:

 • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • Förse de golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara med tätande anordningar eller ersätt dem med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
 • Kontrollera att intern dag- respektive avloppspump fungerar.
 • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.

Om du har drabbats av översvämning

 • Har vattnet inte hunnit sprida sig över hela källaren kan du bygga skyddsvallar med till exempel handdukar, plastsäckar eller annat som finns till hands för att förhindra att vattnet sprids. Är det en invändig golvbrunn i källaren som har börjat släppa in vatten går det att täcka över med en handduk och ställa något tungt ovanpå alternativt sätta en stötta mellan taket och brunnen.
 • Har du eluttag i källaren och vattnet börjar stiga måste du bryta strömmen så att inte vattnet riskerar att bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren men släng inte någon förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och konstatera vad som förstörts.
 • Kommer vattnet från översvämningen från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det, var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren.

Gör så här:
Kontakta räddningstjänsten i Hässleholm om du behöver akut hjälp med att pumpa ur vattnet från källaren.

 • Kontakta Hässleholm miljö så att vi kan komma ut för eventuell åtgärd och för att dokumentera vad som skett.
 • Anmäl översvämningen till ditt försäkringsbolag. Det gör du för att få hjälp med skadorna och för att få din skada reglerad. Dokumentera och fotografera skadorna.

Senast uppdaterad: