Regler för avfallsutrymme

Dimensionering och placering

  • Avfallsutrymmet skall vara dimensionerat för det behov som finns i fastigheten. 
  • Komprimerande kärl godkännes ej. Utrymmet skall utformas så att det medger och underlättar sortering av avfall vid källan.
  • Avfallsutrymmet skall vara placerat i markplan, lutning får inte förekomma.
  • Regler som gäller arbetsmiljön för såväl renhållningspersonal som fastighetsskötare skall följas.

Skötsel

Fastighetsägaren har ansvar för skötsel och underhåll av avfallsutrymmet, och för att kärlen rengörs vid behov.


Gångväg

Gångvägen ska ha en hård yta och vara minst 120 cm bred. Den ska hållas fri från hinder, snö och halka. Om gångavståndet mellan avfallsutrymmet och sopbilens uppställningsplats är mer än 10 meter tillkommer extra avgifter. Avståndet får max vara 40 meter.


Bilväg

Körbanan ska klara en totalvikt på 18 ton. Backning ska undvikas, så återvändsgator ska ha en vändplats med minst 18 meters diameter.


Tekniska krav

Det ska finnas god ventilation och bra belysning. Ytorna i utrymmet bör vara lätta att rengöra och tåla slitage. Om det är placerat inomhus bör det också finnas spolanordning och golvbrunn.


Arbetsmiljö

Golvet ska vara halkfritt och det får inte finnas några trösklar. Dörröppningar ska vara minst 1 meter breda och 2 meter höga. Golvutrymmet mellan uppställda kärl mittemot varandra ska vara minst 130 cm.

Dörren ska kunna hållas öppen under arbete. Det är bra om dörrbladet förses med en skyddsplåt nertill.

Handtagen på kärlen ska vara vända utåt för att underlätta arbetet för renhållningspersonalen.


Brandsäkerhet

Eftersom hållsavfall är lättantändligt ska avfallsutrymmet utformas som en avskild brandcell. Om kärlen står utomhus ska de ha ett säkerhetsavstånd till bostadshus.