Ombyggnation av OP2

Hässleholms Kretsloppscenter


Vår oljebehandlingsanläggningen OP2 byggs om för att vi ska kunna ta emot större mängder, öka sedimenteringstiden av materialet och underlätta underhållsarbete och service.


Vad kommer att hända?
Första steget i processen är ombyggnation av tippfickorna. Båda fickorna förlängs för att rymma mer material och för att öka sedimenteringstiden av materialet. Lutningen ner i fickorna kommer att halveras för att underlätta underhåll och service och värmekablar läggs in för att minska frysrisken och öka säkerheten för chaufförer som tippar. Vi kommer även utöka med en spolslang, så att bilar slipper köa och vänta på att få tippa om någon framför spolar ur sin tank.

Den andra delen omfattar ombyggnad av påföljande processteg. Detta för att öka driftsäkerheten, modernisera anläggningen och ta höjd för större inkommande volymer. Arbetet kommer inte påverka leveransplatsen för oljevattnet.


Hur påverkar det mig som kund? 
Vågkontoret behöver ha avisering om leverans av oljeslam i god tid innan inleverans.

Under arbets gång tippar inkommande bilar sitt avfall i BIOSAN-tältet som ligger bredvid OP2. I BIOSAN-tältet kan det förekomma luktolägenheter. Som ett skydd mot detta finns andningsmasker till chaufförerna. Det är även framdraget en spolslang till tältet för spolning av bil, dock rekommenderar vi att chaufförerna spolar sina bilar på spolplattan utanför tältet, då det är mer plats och mindre luktolägenheter.