Förslag om justerad renhållningstaxa

Den nuvarande renhållningstaxan i Hässleholms kommun täcker inte kostnaden för den service som Hässleholm Miljö AB idag erbjuder. Därför har ett förslag om en justerad renhållningstaxa tagits fram. I mitten på april tog Kommunens arbetsutskott ställning till förslaget och nu går det vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 


Den nuvarande renhållningstaxan i Hässleholms kommun täcker inte kostnaden för den service som Hässleholm Miljö AB idag erbjuder. Som kund kan du besöka sex återvinningscentraler (ÅVC), har möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten och beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. Därför har ett förslag om en justerad renhållningstaxa tagits fram. 


Bakgrund

När den nuvarande taxan beslutades i Kommunfullmäktige 2016 var ett av villkoren att en utvärdering av taxan skulle genomföras. Utvärderingen har nu genomförts och styrelsen för Hässleholm Miljö AB har gett bolaget i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny taxa skulle kunna vara utformad.


  Vad innebär förslaget?

  Förslaget innebär bland annat följande:

  • Renhållningstaxan för en- och tvåfamiljshus höjs med 36 kr/månad
  • Renhållningstaxan för fritidsabonnemang höjs med 18 kr/månad
  • Renhållningstaxan för en lägenhet i ett flerbostadshus höjs med 7,10 kr/månad
  •  Renhållningstaxan för en verksamhets hämtställe höjs med 11,40 kr/månad
  • Taxor för nya kärldimensioner införs
  • Taxan för underjordiska behållare differentieras
    

   Med i förslaget finns också en begränsning av fria besök på ÅVC för privatpersoner. Begränsning av besök är dock först aktuellt när passersystem är installerat på samtliga ÅVC, vilket är aktuellt tidigast 2020. Förslaget är 12 besök per vuxen i varje hushåll och därefter tillkommer en avgift för varje besök. 

   ”Enligt vår statistik besöker de flesta hushåll våra ÅVC 8-9 gånger per år. Därför borde 12 kostnadsfria besök per person, vara rimligt. Begränsningen är ett sätt att säkerställa att rätt kundgrupp bär rätt kostnader och att företag betalar för sig när de återvinner” säger Sven Carlsson VD på Hässleholm Miljö AB.


  Varför höjning?

  Dagens renhållningstaxa täcker inte den verkliga kostnaden för servicen som vi idag erbjuder samtidigt som andra kostnader ökar. Exempel på kostnader som ökat är bland annat kostand för renovering av återvinningscentraler och investeringen i passersystem.Vi har sex ÅVC:er i Hässleholms Kommun som behöver renoveras både för kundernas och vår egen personals skull. Vi behöver dubbelbemanna på våra ÅVCer för att våra medarbetare ska känna sig trygga, då hot och våld tyvärr är mer och mer vanligt inslag i deras vardag. Det finns också en risk för ökad kostnad vid tömning av fyrfack. Vi har idag ett befintligt entreprenörsavtal med NÅS (Nordisk återvinningsservice) som tömmer våra fyrfack. När det avtalet löper ut kan vi räkna med att priset per tömning kommer att höjas eftersom detta inträffat i flertalet kommuner i Skåne. För att undvika en chockhöjning framöver, finns kostnaden för detta, medräknat i förslaget. 


  Vad händer nu?

  Kommunledningsförvaltningen föreslog att den nya renhållningstaxan ska antas, men att besök på ÅVC även fortsättningsvis ska vara obegränsade och kostnadsfria för privatpersoner samt att indexjustering av taxan ska begränsas till max index. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.