Styrande dokument


Strategi

Under våren 2020 pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Hässleholm Miljö. Styrelsen ansvarar för strategiarbetet medan ansvaret för arbetsprocessen delegerats till VD. 

Arbetsprocessen består av fem workshops där ledningsgruppen samlas tillsammans med en extern projektledare Britt Gundhammar.

Mellan varje workshop sammankallas styrelse och referensgrupp. Referensgruppen består av bolagets enhetschefer samt representant från HR och Ekonomi/IT. Deras uppdrag är att gå igenom framarbetat material, komma med inspel, komplettera och ge sin syn i aktuella frågeställningar. Hit vänder man sig för att göra medskick i strategiarbetet eftersom målet är att ha en process där vi alla kan bidra och påverka.

Ett första utkast av strategin planeras finnas framtagen i juni 2020. 


Årlig verksamhetsplan baserad på styrande dokument

Verksamhetsplan för 2020