Hässleholms Kretsloppscenter

HKC

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) ligger i Vankiva, strax norr om Hässleholm.


Mottagning av de flesta sorters avfall

Hässleholms Kretsloppscenter erbjuder mottagning av de flesta sorters avfall, bland annat förorenade jordar från väg och saneringsprojekt, slam från dagvattenbrunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall.

Vi har miljötillstånd att hantera följande avfall:

  1. Deponi, lagring och behandling av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA)
  2. Lagring och behandling av organiskt avfall
  3. Behandling och lagring av förorenade massor
  4. Deponi av slagg från avfallsförbränning

Stort fokus på miljön

Vi har ett stort fokus på att hantera och behandla avfall på ett miljöriktigt och effektivt sätt. För att säkerställa en korrekt hantering finns egna miljösamordnare inom bolaget som hanterar frågor kring lakvatten och avfallsklassificering. 

Verksamheten på Hässleholms Kretsloppscenter har noga avvägda arbetsmetoder för att reducera negativ miljöpåverkan. Vi utvinner bland annat metangas från deponier och har ett reningsverk som hanterar och renar det lakvatten som bildas på anläggningen.


Resursoptimering

Det inkomna materialet bearbetas och hanteras i största möjliga mån för att optimera resurshanteringen. Biobränsle produceras exempelvis av trä- och trädgårdsavfall, asfalt processas för att återanvändas som bärlager och jordmassor sorteras och siktas för att minska mängden material som deponeras.

Kontakta oss

Telefon: 0451-26 66 00
E-post: hkc@remove-this.hassleholm.remove-this.se

Öppettider: måndag-fredag 7-16, lunchstängt 12-12.30


Modern avfallshantering

Hässleholms Kretsloppscenter som har sitt ursprung från 1970-talet har under årens byggts ut till dagens effektiva verksamhet. Modern avfallshantering kräver god teknik och en tydlig strategi och vi arbetar ständigt för att effektivisera och förbättra anläggningen.


200 000 ton avfall

Varje år hanteras ungefär 200 000 ton avfall på anläggningen. En stor del av det inkomna avfallet kommer från process- och tillverkningsindustrin, förorenade massor från marksaneringar och olika typer av bygg- och verksamhetsavfall.