Mekanisk rening

Mekanisk rening används för att minska mängden fasta ämnen i avloppsvattnet.

Inloppspumpstation
När avloppsvattnet kommer till reningsverket ligger vattennivån vanligen långt under markytan. Det första som sker när det kommer dit är att det pumpas upp till bassängernas nivå.

Rensanläggningar
Rensanläggningens uppgift är att skydda verket mot fasta ämnen som inte borde ha spolats ned alls. Partiklar större än 3 mm fastnar i ett rensgaller, tvättas och pressas samman till en massa, vilken förbränns på Fjärrvärmeverket i Hässleholm. Tvättvattnet återförs till reningsverket.

Sandfång
Här rensas vattnet från sandpartiklar. Detta sker genom att vattenhastigheten sänks i en bassäng. Samtidigt blåser vi in luft från botten. Sanden som är tung sjunker då till botten, men allt annat hålls svävande. En skruvtransportör på botten samlar ihop sanden och efter tvättning flyttas den sedan till en uppsamlingsficka.

Förluftning
Samtidigt som luftningen i sandfånget håller partiklar flytande så hjälper den även till att starta den mikrobiologiska nedbrytningen av organiska ämnen. Denna syresättning gör även så att fasta partiklar och fett klumpar ihop sig och minskar samtidigt lukten.

Försedimentering
Sista steget i den mekaniska reningen är försedimenteringen. Här sjunker de fasta partiklarna till botten, samlas i bassängens ena kortsida och pumpas därefter vidare till slamhantering. Detta slam kallas för råslam. Fettet i vattnet flyter upp till ytan och går även det vidare till slamhanteringen.

Illustration av mekanisk rening, ett gallerrens som rensar bort saker från spillvatten

Senast uppdaterad: