LTA-anläggningar

LTA- står för Lätt trycksatt avlopp och används vid exempelvis kuperad terräng, högt grundvatten, glesare bebyggelse eller långa sträckor. Fastigheten har då en pumpstation som trycker avloppsvattnet genom en ledning mot reningsverket.

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller Hässleholm Miljö LTA-anläggningen som förblir Hässleholm Miljös egendom. Om pumpanordning behövs för endast en eller några få fastigheter, bekostas pumpanordningen av vederbörande fastighetsägare om inte annat överenskommits.

Hässleholm Miljö ansvarar för underhåll och eventuell förnyelse av LTA-anläggningen medan du som fastighetsägare har ansvar för att skydda ledningarna och pumpenheten från att frysa. LTA-anläggningen är normalt driftsäker, men kan enbart hantera spillvatten från hushåll. Det enda som är ok att spola ner i toalettstolen är det som kommer från kroppen och toalettpapper. Tänk även på att undvika att spola ut matfett i köksavloppet då det kan orsaka fettproppar när det stelnar. Om saker som felaktigt spolats ner i avloppet orsakar störning i avloppspumpen kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för exempelvis felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.

Vid driftstörning och larm

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan.

1. Kontrollera då elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare.
2. Om pumpen går, stäng av den (eller säkringen till den) tills felorsaken lokaliserats.
3. Under dagtid tar du kontakt med kundservice. Inträffar ditt ärende utanför kontorstid ringer du kommunens felanmälan på 0451-803 00.
4. Vid larm; begränsa dusch, bad, disk, tvätt och om möjligt även toalettspolningar så att det blir så lite spillvatten som möjligt.

LTA-anläggningens placering

LTA-anläggningens pumpenhet placeras på tomten. Det är viktigt att platsen är lättillgänglig för service. Placering sker i samråd med Hässleholm Miljö.

Senast uppdaterad: