2072

och 50 år till!

En rymdraket som lyfter mot himlen och under den står årtalet 2072 på en orange bakgrund

50 år är ingen ålder. Vi tar redan sikte på 50 år till, med nya tjänster och nya bränslen. Foto: Hässleholm Miljö

Och alla vet ju att 50 år inte är någon ålder. Över tid har fjärrvärmen utvecklats med nya bränslen och tekniker för minskade utsläpp. Vi kommer fortsätta värma upp hem, skolor och företag i minst 50 år till. Men hur kommer det fungera? Klicka dig vidare här om du vill läsa vår framtidsspaning!

Fjärrvärme 2072

Våra fjärrvärmesystem har genomgått en ständig utveckling genom åren. Och de har kraftigt bidragit till minskad klimatpåverkan, både lokalt, nationellt och ur ett globalt perspektiv. Dels genom minskade luftföroreningar, effektiva produktionsanläggningar och rökgasrening. Detta har till stor del kunna göras genom att fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med lokala biobränslen för uppvärmning, utbyggnad av elproduktion genom kraftvärmesystem samt genom att ta tillvara restvärme från industrier och effektiv energiåtervinning av återvunna bränslen.

Ett fjärrvärmesystem innebär att vi delar infrastruktur. Men det är också oerhört flexibelt och kan ta tillvara på restvärme och restprodukter från skogen samt avfall som ej är säkert eller ekonomiskt möjligt att materialåtervinna.

De kommande 50 åren kommer energisystemet fortsätta att utvecklas. I den pågående klimatomställning kan vi redan skymta ny energiproduktion såsom vätgas vid reformering av överskottsel från vind och vind till vätgas och batterilagring. Vid sådan energiomvandling uppstår värmeförluster som har goda möjligheter att tas tillvara genom gemensamma värmesystem, såsom fjärrvärme lokalt. I ett sådant system kan restvärme utbytas mer direkt och i större grad mellan producent och kund. Och det kommer behövas i en mer cirkulär ekonomi med minskad konsumtion och minskade avfallsströmmar.

Våra fjärrvärmesystem kommer utnyttjas mer som kraftvärmesystem med ökad lokal elproduktion, närmare där elförbrukningen finns – i våra städer och större tätorter.

Men genom att använda fjärrvärme istället för el till uppvärmning så frigörs också eleffekt till elektrifieringen av transporter, industrin och hela samhället. Detta görs redan idag men kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Våra produktionsanläggningar med förbränning av ¨återvunna bränslen kommer bidra till negativa klimatutsläpp genom effektiva och storskaliga anläggningar med koldixoxidinfångning och -lagring med BECCS ” Bio Energy Carbon Capture and Storage”. Där kommer man samtidigt ta vara på den spillvärme som uppstår vid koldioxidinfångningens reningsprocesser.

Som kund kommer du ha möjlighet att utnyttja din fastighet för att styra och aktivt köpa energi utifrån tillgång och pris och utbyta eventuella värmekällor inom fastigheten.

Om vi i Hässleholm energiåtervinner värme från datorhallar, vätgasproduktion eller avfall om 50 år får framtiden utvisa. Kanske lagrar vi solvärme på sommaren, när uppvärmningsbehovet är som minst, för att kunna använda under vintern. Förmodligen är koldioxidutsläppen negativa. Med största sannolikhet bidrar vi fortfarande med planerbarhet och trygghet till det lokala och nationella energisystemet. Med all säkerhet värmer vi fortfarande upp hem, skolor och företag i Hässleholms kommun.

Mot 100-års jubileet!