Publicerad den:

​Hässleholms Vatten behöver miljardinvestera

avloppsreningsverk och gräs

Hässleholms avloppsreningsverk. Hässleholms Vatten är sedan årsskiftet en del av Hässleholm Miljö AB.

Vatten är det viktigaste livsmedlet människan har.

- Vi står nu inför stora utmaningar av vår VA-verksamhet då underhåll av VA-verksamheten är eftersatt. Vi måste inte bara komma ifatt denna underhållsskuld, utan de närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

VA-taxorna i Hässleholm är bland de lägre i Sverige. Det är naturligtvis bra, men det finns en baksida. En anledning till att vi kunnat hålla dem så låga är att man sparat in på underhåll.

Hässleholms Vatten har nu kommit till en punkt där vi akut måste ta tag i dessa frågor av arbetsmiljöskäl och av miljöskäl.

- Redan med start i år kommer vi därför att bygga om avloppsreningsverket i Röke. Parallellt med detta startar vi arbetet med att göra en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan för hela kommunen. Det är ett stort arbete som måste göras i nära samarbete med flera förvaltningar i kommunen. Denna VA-försörjningsplan 2050, kommer ge svar på vilken ordning arbetena ska göras, var vi behöver bygga ut de närmsta 30 åren och vilken kapacitet som behövs var, säger Cornelia Ljungerud.

Det står helt klart att det är mycket stora investeringar som måste till.

- Vi har naturligtvis inte hela spelplanen klar, men mycket preliminära uppskattningar pekar mot att vi kommer att behöva investera 1,6 miljarder de närmaste 20 åren, eller i genomsnitt 80-90 miljoner kronor per år.

Hässleholms Vattens investeringsbudget har de senaste åren legat på runt 35 miljoner per år. I den, av kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen som fastställdes 2017 har vi gjort bedömningen att den totala investeringskostnaden under åren 2023 – 2038 ligger på ca 180 miljoner kronor. Med 2021-års VA-taxa ligger den beräknade maximala intäkten via VA-avgifter på ca 30 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på minst ca 150 miljoner kronor för att kunna genomföra beslutad VA-utbyggnadsplan.

- För att lyckas behövs alltså pengar, vi behöver förstärka med fler välutbildade medarbetare och vi behöver se över en helt ny organisation som kan driva igenom projekten. Det blir lite som att sätta upp en fabrik med alla de funktioner som krävs för att bygga VA-anläggningar. Detta samtidigt som de flesta andra kommuner i Sverige står inför samma problematik.

- Helt klart kommer VA-taxan att höjas under de närmaste 20 åren. Svenskt Vatten, branschorganisationen, har i en rapport från 2020 beräknat att avgifterna kommer att fördubblas i genomsnitt. Exakt hur det blir i Hässleholm är för tidigt att säga. Men vi kommer även i fortsättningen att ha avgifter som står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i landet, avslutar Cornelia Ljungerud.

Länk till pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: