Transportdokument

För oss är det viktigt att garantera en säker hantering och korrekt mottagning av avfall samt att följa lagstiftningen. För att få lämna farligt avfall (FA) hos oss måste därför ett transportdokument lämnas in vid leverans.

Avfallslämnarens ansvar

Observera att du som avfallslämnare är ansvarig för att leveransens dokumentation följer senaste versionen av lagstiftningen.

Ansvar för Transportdokument

Enligt Avfallsförordningen (2020:614) ska farligt avfall som transporteras inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska tas fram av

  • den som i en yrkesmässig verksamhet lämnar avfallet utan att själv vara transportör och den som tar emot avfallet från lämnaren för transport
  • den som i en yrkesmässig verksamhet transporterar avfall som har lämnats av hushåll
  • den som själv transporterar avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten

Innehåll

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • Avfallstyp
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Datum för transporten
  • Från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
  • Transportör
  • Lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns

Signering

Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet enligt första stycket och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift.

Senast uppdaterad: