Publicerad den:

Höga ytvattennivåer ökar risken för översvämningar

Här hittar du viktig information om hur du agerar om du drabbas av översvämning. Just nu är ytvattennivåerna extremt höga och det sätter oss på hårda prov. SMHI har en gul varning utfärdad för höga vattenflöden. Sjöar, åar, bäckar och mark är vattenfyllda.

Just nu är reningsverk och ledningsnät hårt belastade på grund av de höga vattenflödena i Hässleholms kommun. För att avlasta ledningsnäten och minska risken för översvämningar, ber vi därför alla VA-kunder att vara sparsamma med mängden vatten som spolas ner i avloppen.

Tack för att ni hjälper till!

Så förebygger du källaröversvämning i din fastighet

 • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • Förse de golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara med tätande anordningar eller ersätt dem med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
 • Kontrollera att intern dag- respektive avloppspump fungerar.
 • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.

Om du har drabbats av översvämning
Där vatten kan komma ut kan det också komma in. Skulle vatten börja tränga upp i duschen eller genom din golvbrunn är det snabbaste sättet att hindra det på genom att sätta en sandsäck över brunnen. Eller en plastpåse som du fyller med någonting tungt. Och kom ihåg, el och vatten är ingen bra kombination. Behöver du akut hjälp med att pumpa ur vattnet från källaren kontaktar du räddningstjänsten i Hässleholm.

 • Har vattnet inte hunnit sprida sig över hela källaren kan du bygga skyddsvallar med till exempel handdukar, plastsäckar eller annat som finns till hands för att förhindra att vattnet sprids.
 • Har du eluttag i källaren och vattnet börjar stiga måste du bryta strömmen så att inte vattnet riskerar att bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren men släng inte någon förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och konstatera vad som förstörts.
 • Kommer vattnet från översvämningen från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det, var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren.

Just nu är ytvattennivåerna extremt höga och det sätter oss på hårda prov. SMHI har en gul varning utfärdad för höga vattenflöden. Sjöar, åar, bäckar och mark är vattenfyllda. I Finjasjön har vattennivån ökat med cirka två meter och bara idag har sjön stigit med ungefär en centimeter i timmen. Just nu jobbar vi hårt, både med och mot vattnet. Vi tvingas brädda, täta, bygga vallar och förstärka pumpstationer på flera håll. Generellt sett kan man säga att vi gör allt vi kan för att vatten inte ska komma in i folks källare och för att förhindra bräddningar. Och där vi tvingas brädda vill vi göra det så kontrollerat som möjligt.

Eftersom Finjasjön är en lågpunkt har fortfarande inte allt smältvatten nått sjön, och imorgon ska det dessutom regna. Med all största sannolikhet kommer alltså Finjasjön fortsätta att stiga de närmsta dagarna.

De senaste åren har vi gjort flera åtgärder för att vara förberedda på extrema vattenmängder. Exempelvis relining av ledningar där vatten kan läcka in, höjt pumpstationer, dimensionerat upp ledningar och satt täta lock. Men naturens krafter går inte att kontrollera fullt ut.

Senast uppdaterad: