Publicerad den:

Nya taxor och priser 2023

Den 1 januari 2023 justeras Hässleholms kommuns renhållningstaxa samt vatten- och avloppstaxa. Även priset på fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe höjs.

default
  • Renhållningstaxan indexjusteras med 10,2 %
  • Vatten- och avloppstaxan indexjusteras med 8,49 %
  • Fjärrvärmepriset höjs med 6,5 %

Renhållning + 10,2 %

Justeringen innebär att du som har en årskostnad på renhållningsabonnemanget på 10 000 kr får en höjning av abonnemanget med 1020 kr per år. Avgiften för att besöka återvinningscentralen ökar även till 289 kr per besök.

Renhållningstaxan justeras enligt avfallsindex. Taxan ska täcka kostnader för hämtning av avfall hemma hos kund, möjlighet att få råd om sin renhållningslösning, övriga tjänster och personalkostnader. Prisökningen, som alltså är en indexjustering, påverkas starkt av stigande drivmedelspriser och inflation.

Vatten & Avlopp + 8,49 %

Ett flerfamiljshus (typhus B) bestående av 15 lägenheter som förbrukar totalt 2000 kubikmeter vatten per år får en höjning med 4218 kronor per år, ex. moms. Eller 281,20 kr/lägenhet.

Justeras enligt konsumentprisindex (KPI). VA-taxan ska täcka kostnader för leverans av dricksvatten, omhändertagande av avlopps- och dagvatten samt utveckling och upprätthållande av VA-nätet och anläggningarna. Mer extrema väder påverkar vattensituationen även i Sverige där både torka ochkraftiga skyfall kommer bli vanligare. Framöver kommer vi behöva hantera detta genom en hållbar vattenanvändning.

Vatten och avloppsinfrastrukturen i Sverige står även inför stora investeringar. I Hässleholms kommun kommer vi fortsatt behöva underhålla ledningsnäten och våra anläggningar. Det kommer även krävas ombyggnation, nybyggnation och modernisering av vattenverk och avloppsreningsverk för att trygga och säkra en långsiktigt hållbar VA-försörjning. För dagens och framtidens generationer.

Stabila fjärrvärmepriser i en orolig tid + 6,5 %

För ett företag (en större fastighet) i Hässleholm som förbrukar 80 000 kWh per år innebär det att kostnadsökningen blir ca. 4481 kr/år (373 kr/månad) ink. moms.

För ett företag i Tyringe med en förbrukning på 80 000 kWh per år blir kostnadsökningen ca. 4588 kr/år (382 kr/månad ink. moms).

I en tid av kraftigt stigande el- och energipriser är vi stolta att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på fjärrvärmen med en fortsatt stabil och förutsägbar prisutveckling. I flera år har vi erbjudit helt oförändrade priser eller höjningar på 1 procent. Nu påverkas vi av omvärlden, inte minst genom stigande priser på drivmedel och biobränslen.

Vår fjärrvärme produceras helt av återvunna och förnybara bränslen. Våra priser står sig fortfarande väl i nationella jämförelser med andra fjärrvärmepriser.

Senast uppdaterad: