Frågor & svar

Höjd renhållningstaxa


Varför höjs taxan?

Den nuvarande renhållningstaxan täcker inte den verkliga kostnaden för servicen som vi idag erbjuder. Som kund hos oss kan du besöka 6 återvinningscentraler, möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten och beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. På grund av ökade kostnader i form av lagstadgade miljökrav, ökade mängder avfall, kostnad för renovering av våra återvinningscentraler och investeringen i passersystem, behöver vi nu justera vår renhållningstaxa och höja priserna.


Varför måste jag som bor själv ha tömning lika ofta som en barnfamilj?

Alla våra kunder har samma tömningsfrekvens eftersom vi då kan köra våra turer så effektivt som möjligt. Genom att tömma alla kärl när vi ändå befinner oss i området spar vi på transporterna och kostnaden per tömt kärl blir lägre.

Abonnemangen utgår ifrån ett genomsnitt av hushållens storlek. Det betyder att barnfamiljer ibland behöver abonnera på ett extra kärl för att få plats med blöjavfall medan de som är färre i hushållet har möjlighet att ha gemensamt abonnemang med en eller flera grannar.


Hur kommer höjningen påverka mig?

  • Renhållningstaxan för 1-2 familjsabonnemang höjs med 36 kr/månad
  • Renhållningstaxan för fritidsabonnemang höjs med 18 kr/månad
  • Slamtaxorna hålls oförändrad men taxa för spolning av rör i samband med slamtömning införs.
  • Renhållningstaxan för en lägenhet i ett flerbostadshus höjs med 7,10 kr/månad
  • Renhållningstaxan för en verksamhets hämtställe höjs med 11,40 kr/månad
  • Taxor för nya kärldimensioner införs
  • Taxan för underjordiska behållare differentieras

Varför görs höjningen nu?

Renhållningen lyder under självkostnadsprincipen, d.v.s. avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Vi har nu med hjälp av en opartisk aktör utvärderat den nuvarande taxan på uppdrag av vår styrelse.

Trots att renhållningstaxan är subventionerad med 10 % från HKC så täcker den inte den servicen vi idag erbjuder. Därför har styrelsen gett oss i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny taxa skulle kunna vara utformad. Tanken är att HKC ska stötta renhållningstaxan med 5 % framöver. 


Varför stänger ni inte ner någon ÅVC?

Frågan om återvinningscentralerna ägs av kommunen och fullmäktig som vi arbetar på uppdrag av. Genom att ha våra ÅVC öppna kan vi erbjuda en hög servicegrad till våra medborgare även på landsbygden, vilket är viktigt för oss.