Hässleholm Miljö

Vision och värderingar

Hässleholm Miljö ska vara motor och initiativtagare för Hässleholm och närregionens hållbara utveckling inom energi och miljöområdet.


Grundläggande värderingar

För att visionen ska bli verklighet krävs att vi har en gemensam värdegrund som baseras på följande nyckelord:  

 - Ansvar, genom ett systematiskt förbättringsarbete och förebyggande insatser minskar vi miljöpåverkan från våra verksamheter och anläggningar.

 - Engagemang, sunda idéer ges kraft och utrymme att utveckla de bästa förutsättningarna för kundanpassade lösningar för att leva, bo och arbeta - nu och i framtiden. 

 - Kunskap, genom allas delaktighet och hög kunskapsnivå får vi trygga och kompetenta medarbetare som vill och kan förbättra våra verksamheter.

Dessa värderingar finns också i den personalidé som är framtagen av all personal i bolaget och som beskriver hur vi ska arbeta.