Hässleholm Miljö

Vår verksamhet

Under 2019 använde vi

49 461

ton avfall som bränsle i vår

fjärrvärmeproduktion

Vi fick betyget

4.1

av våra nyaste kunder

på en skala mellan 1-5

Under 2019 har 

39

nya kunder börjat värma sina hus

 med fjärrvärme

Vi levererar värme till

41,9 %

av industri- och flerfamiljshusen

i Hässleholm & Tyringe


Vår fjärrvärmeaffär

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där vår fjärrvärmeaffär utgör ett av dessa. Fjärrvärmen produceras i våra värmeverk i Hässleholm och Tyringe och levereras därefter till våra kunder i vårt 15 mil långa fjärrvärmenät.

Klimatsmart uppvärmning

Genom att välja fjärrvärme sparar vi på våra naturresurser. Produktionen baseras så långt som möjligt på lokala energislag och spillenergi. Vi använder rester från skogsavverkning, spillvärme från industrin eller brännbart avfall som bränsle i våra pannor så att våra kunder får värme till sina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

 

Förebyggande underhåll

Fjärrvärme ger kunden ett jämnt och behagligt inomhusklimat och obegränsat med varmvatten – oavsett hur kallt det är ute! För att säkerställa en trygg fjärrvärmeleverans arbetar vi kontinuerligt med förebyggande underhåll av våra ledningar. Dessa planeras in under den varmare delen av året för att minimera konsekvenserna för de kunder som påverkas av underhållsarbetet.


I fokus under 2019  

Modernisering av Hässleholms fjärrvärmeverk, kundnöjdhetsundersökning, returtemperatur och underhållsarbete på Industrigatan.

Under 2019 fokus legat på byggnationen av vår ackumulatur och de investeringar i ställverk och pumphus som genomförts, för att modernisera Hässleholms värmeverk. 

Vi har ställt frågan till våra nyaste kunder hur de upplevde installationsprocessen, analyserat returtemperatur på vattnet i våra ledningar som ett led i att optimera fjärrvärmesystemet (nät och fjärrvärmecentraler) och genomförts ett större underhållsarbete på Industrigatan för att framtidssäkra morgondagens fjärrvärmeleverans.


Modernisering av Hässleholms fjärrvärmeverk

Under 2019 har Hässleholms skyline förändrats allt eftersom vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm vuxit fram. 

I samband med byggnationen av ackumulatortanken har även stora delar av produktionsanläggningen moderniserats så att vi kan fortsätta att tillgodose våra kunders behov och framtidssäkra vår fjärrvärmeleverans.

Läs artikeln

 


Utvecklad prisdialog

Bolaget ska bedriva en effektiv och ekonomisk renhållningsverksamhet med stort miljömässigt hänsynstagande. Bolaget ska sträva efter att aktivt förbättra utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. Inom verksamhetsområde Insamling finns samtliga av bolagets processer som hanterar insamling av avfall samlade. Insamlingen sker genom hämtning av avfall hos villa- och fritidsabonnenter, via samverkan med entreprenör och i egen regi. Även hämtning hos flerfamiljshus och verksamheter sker i egen regi. Insamling sker även genom verksamheten på våra sex återvinningscentraler (ÅVC) och vår återvinningspunkt (ÅVP). 


Underhållsarbete

Under maj månad genomförde vi ett stort underhållsarbete i vårt fjärrvärmenät i Hässleholm för att säkra framtidens fjärrvärmeleverans. Fjärrvärmenätet på Industrigatan var i stort behov av underhåll då vi har haft ett läckage i en kammare sedan en tid tillbaka som nu behövde åtgärdas omgående.

Läs artikeln


Utsikter

Vart är vi på väg?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

Av det avfall som samlades in 2019 var

51,4%

förpackningar och tidningar

Under 2019 har antalet besökare ökat med

150%

på Magnetens återvinningspunkt

Under 2019 har källsorteringen utökats i

3

verksamheter i kommunen

På Hässleholm Miljö är 

100%

av våra chaufförer utbildade i Eco Driving


Vår Renhållningsaffär

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där vår renhållningsaffär utgör ett av dessa. 

Insamling av avfall

Renhållningsuppdraget som vi utför på uppdrag av Hässleholms kommun, innebär att vi hämtar avfall hos villa- och fritidsabonnenter, flerfamiljshus och hos verksamheter. Tömning av de 16.000 fyrfackskärl som finns utplacerade hos våra villa- och fritidsabonnenter utförs av vår entreprenör Nordisk återvinningsservice (NÅS) medan insamling hos övriga abonnenter utförs av vår egen personal.

Sex återvinningscentraler

På våra sex återvinningscentraler möter vi dagligen privat- och verksamhetskunder och hjälper dem att återvinna sitt avfall. Sedan 2018 har vi även en mobil återvinningspunkts placerad i anslutning till vår Återbruksbutik på Magneten som ligger centralt belägen i Hässleholm.

Slamtömning

Då även slam från enskilda avlopp, latriner och fettavskiljare räknas som hushållsavfall besöker vi regelbundet de ca. 5000 kunder i kommunen som har enskilt avlopp. Sedan 2017 sker slamtömningen hos dessa kunder i egen regi.

Vårt informationsuppdrag

En del i renhållningsuppdraget handlar om att sprida information om miljöarbete, källsortering och en hållbar livsstil. En viktig målgrupp för oss är förskole- och skolbarn. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.

En viktig del av vår strategi är därför att ta fram material till förskola och skola. Vår målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor.


I fokus under 2019

Resursoptimeringsplan, passersystem, renhållningstaxa & mer återbruk

Under 2019 har fokus inom Renhållningsaffären legat på att installera passersystem på återvinningscentraler i kommunen, arbeta fram en ny Resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun, öka graden av återbruk och skylta om på våra återvinningscentraler.

Dessutom har renhållningstaxan justerats för att täcka in den service som vi erbjuder våra kunder.


Passersystem i Vankiva

Under årets har ett passersystem installerats på Vankiva återvinningscentral.  Det invigdes i september och innebär ett förbättrat trafikflöde på området, en ökad säkerhet och större möjlighet att kunna planera öppettider och bemanning baserat på besöksstatistik. 

Passersystem finns sedan tidigare installerat på återvinningscentralen i Vinslöv och under 2020 kommer liknande system succesivt att införas på övriga återvinningscentraler i Hässleholms kommun.  

Läs artikeln 


Höjning av renhållningstaxan

Den 1 juli 2019 höjdes renhållningstaxan i Hässleholms kommun. Anledningarna  till att vi behövde justera vår renhållningstaxa och höja priserna var ökade kostnader som lagstadgade miljökrav, ökade mängder avfall, kostnad för renovering av våra återvinningscentraler och investeringen i passersystem.

Vad ingår i renhållningstaxan?

Som renhållningskund i Hässleholms kommun kan du besöka sex återvinningscentraler, har möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten samt beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. Den tidigare renhållningstaxan täckte inte den verkliga kostnaden för den här servicen.

Att vi dessutom börjat dubbelbemanna på våra återvinningscentralen för att våra medarbetare ska känna sig trygga, då hot och våld tyvärr är mer och mer vanligt inslag i deras vardag, bidrar också till en ökad kostnad.

Beslut fattat i kommunfullmäktige

Inför höjningen gjordes en ordentlig genomlysning av vilken service vi erbjuder och vad kostnaden för detta är. Beslutet om prishöjningen har sedan fattats av våra folkvalda politiker som sitter i kommunfullmäktige. Efter höjningen är renhållningstaxan i hässleholms kommun jämförbar med de grannkommuner som använder fyrfackskärl, trots att vi är en kommun som är glest befolkad och har långa avstånd.

Här kan du läsa mer om vår renhållningstaxa.


Omskyltning

Under hösten bytte vi ut alla skyltar på Vankiva återvinningscentral. Omskyltningen är en del i arbetet med att modernisera anläggningarna, underlätta sorteringen för kunderna och skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

På de nya skyltarna finns tydlig information med exempel på det avfall som sorteras i de olika fraktionerna. Illustrationerna och färgsättningen stämmer överens med de som används i den hushållsnära sophämtningen så att kunderna lätt känner igen sig.

Omskyltning kommer att ske succesivt på övriga återvinningscentraler under 2020.


Energismart!

Under 2019 har vi implementerat skolprojektet Energismart för kommunens högstadieelever. Här utgår det pedagogiska materialet från vad man kan göra för att minska energianvändningen och hur man blir energismart. Vi berättar om energieffektivisering, att slösa mindre energi och andra besparingar för att öka medvetenheten  om hållbara val. 

Vill du läsa mer om våra skolprojekt och Energismart? Gå in på vår skolhemsida Mittavtryck.se.


Framtida utmaningar

Om vi riktar blicken mot 2020 och 2021 kan vi se att vår renhållningsaffär precis som många andra företag inom vår bransch, kommer att påverkas av Tillståndspliktigt Insamlingssystem, förkortat TIS.

Målet med TIS-projektet är att utöka producentansvaret för förpackningar och tidningar. Det innebär i praktiken att från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige.

Men eftersom vi redan i dag samlar in 16 olika fraktioner hemma hos våra kunder, däribland förpackningar och tidningar borde den nya förordningen inte innebära några större förändringar för våra kunder på kort sikt.  

Under 2019 vägdes

227.000

ton avfall in på Kretsloppscentret

Under 2019 renades i snitt

81 %

kväve i anläggningens reningsverk

Under 2019 har

78%

av våra kunder gått över till e-faktura

Under 2019 tog vi emot 

81 881

ton förorende jordar


Hässleholms Kretsloppscenter

På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där Hässleholms Kretsloppscenter utgör ett av dessa. 

På Kretsloppscentret som är lokaliserat i Vankiva, utanför Hässleholm, tar vi emot ca. 200.000 ton avfall om året. Avfallet vägs in, för att sedan tas om hand om och bearbetas.

Avfall blir till resurser

Anläggningen utvecklas ständigt med nya mottagningsytor, nya behandlingsmetoder och nya processer för att effektivisera driften och kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det material som kommer in. Målet är att en så stor del  som möjligt av avfallet ska kunna nyttjas som en resurs inom nya användningsområden.

Ett exempel är det brännbara avfallet som efter bearbetning fraktas till värmeverket i Hässleholm, för att användas som bränsle i produktionen av klimatsmart fjärrvärme.

Behandling av dag- och lakvatten

I  vårt uppdraget ingår även behandling av dag- och lakvatten på det 120 hektar stora området samt omhändertagande av den deponigasen som bildas.

Vi erbjuder kompetens och kunskap inom avfallshantering med fokus på kundens behov. Arbetet bedrivs så att vi minst uppfyller miljökraven enligt tillstånd och kontrollprogram, men vi strävar efter att utveckla verksamheten för att väl möta framtida krav.  


I fokus under 2019

Utvecklad egenkontroll, nya behandlingsmetoder och medverkan i projekt som utvecklar avfallsbranschen.

Under 2019 har fokus legat på utveckling och implementering av egenkontrollen, att undersöka nya metoder för att behandla svårhanterliga avfallstyper samt att även fortsättningsvis driva och medverka i projekt som utvecklar avfallsbranschen.

Även kompetensöverföring har spelat en stor roll under året för att kompetenssäkra inför kommande generationsväxlingar och göra mottagningsprocessen på Kretslopsscentret effektivare. 


Biologisk rening av lakvatten

Under 2018 inleddes ett pilotprojekt tillsammans med Sweco, Avfall Sverige och Lunds tekniska högskola för att minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier.

Projektet har pågått under hela 2019 och beräknas vara färdigt i mars 2020.  

Läs artikeln


Förorenade jordar

På Hässleholms Kretsloppscenter tar vi emot stora mängder förorenad jord varje år. Under 2019 vägdes 81 880,69 ton in på anläggningen.

Jorden kommer i huvudsak från saneringar av förorenade områden runt om i södra Sverige. Det kan handla om förorenad asfalt från en bensinstation som ska rivas, eller om oljeläckage som spridit sig i marken.

Olika hantering beroende på föroreningsgrad

I dagsläget behandlas jorden främst genom siktning och krossning.

Jord med högre föroreningsgrad deponeras på ett miljösäkert sätt på någon av våra deponier. På Kretsloppscentret finns deponi både för icke farligt avfall och farligt avfall. Beroende på föroreningstyp, föroreningsgrad och jordens fysikaliska egenskaper kan jorden hanteras på olika sätt inom anläggningen.

En del av jorden kan efter behandling och provtagning återvinnas, till exempel till sluttäckningen av den gamla deponin eller genom att krossa fram användbara material för byggnation.

Rening av förorenat vatten

Allt vatten som kommer i kontakt med den förorenade jorden samlas upp och renas internt på anläggningen. När vattnet är renat släpps det ut i det vattendrag som ligger i anslutning till anläggningen och fungerar som recipient.


Ombyggnation av OP2

En del av avfallet om vi tar emot på Hässleholms Kretsloppscenter är oljeförorenat vatten. Det kan handla om slam från oljeavskiljare, oljeförorenat tvättvatten från verkstäder och rengöring från tankar och cisterner som innehållit olja.  Den här typen av komplext avfall behandlas i vår oljebehandlingsanläggning OP2.

I drift sedan 2015

Anläggningen har varit i drift sedan 2015 och vi har löpande utvecklat och förbättrat verksamheten för att få en driftsäker processlinje.

I dagsläget har vi en process som fungerar bra och vi kan ta emot avfall med varierande komplexitet utan att riskera att överskrida de utsläppsvärden som finns reglerade i våra miljötillstånd. 

Ombyggnation under 2019

Under 2019 har OP2 byggts om för att vi ska kunna ta emot större mängder avfall och underlätta underhållsarbete och service. 

Tippfickorna har förlängts för att rymma mer material och för att öka sedimenteringstiden av materialet. Lutningen ner i fickorna har halverats och värmekablar har lagts in dels för att minska frysrisken och dels för att öka säkerheten för chaufförer som tippar. Även en spolslang har satts in så att bilar slipper köa och vänta på att få tippa om någon framför spolar ur sin tank. 

Ombyggnationen av OP2 kommer att fortsätta under 2020 och 2021 för att öka driftsäkerheten, modernisera anläggningen och ta höjd för större inkommande volymer.


Framtida utmaningar

Verksamheten på Hässleholms Kretsloppscenter är beroende av byggkonjunkturen då mycket av det avfall som  vi tar emot kommer ifrån rivningar och saneringar av fastigheter och markområden.

Om vi blickar framåt mot 2020 kan vi se att prognosen spår en liten nedgång inom byggindustrin, vilket kan komma att påverka de avfallsströmmar som kommer in till vår anläggning. 

För att även fortsättningsvis vara våra kunders naturliga samarbetspartner arbetar vi med fortlöpande utveckling av våra anläggningar.

Vi förbättrar befintliga tjänster samtidigt som nya mottagningsmöjligheter för flytande och fast avfall utformas så att vi kan tillgodose våra kunders önskemål från nu och framåt.