Hållbarhet

Vi brinner för en hållbar framtid

Vi minskade utsläppen med 

54 200

ton CO2 under 2019

Under 2019 köpte vi in

53%

mindre give aways än 2017

På Hässleholm Miljö körs

100 %

av alla fordon med förnybart drivmedel

På Magneten byttes

6000

kilo prylar, istället för att slängas


Hållbarhet idag och i morgon

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Hässleholm Miljö och att hänsyn till miljö och klimat liksom social och ekonomisk hållbarhet ska prägla hela verksamhet och vägas in vid planering och i alla beslut.

Men synar vi oss själva i sömmarna så kan vi snabbt konstatera att vi har en bit kvar på vår hållbarhetsresa. 

Hållbarhet i dag

I dag innebär hållbarhet att vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan bland annat genom att fasa ut kemiska produkter i vår produktion och arbeta aktivit med återbruk.

Det klimatbokslut som tas fram varje år ska fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder som minskar vår påverkan på den omgivande miljön.  

Vi har som amition att erbjuda våra kunder smarta lösningar för en mer hållbar livsstil och strävar efter en ökad kostnadseffektivitet inom våra affärer. Vi anammar ett modernt ledarskap där tillit spelar en betydande roll för att utvecklar hållbara medarbetare, arbetar aktivit för att främja likabehandling och ser mångfald som en strategi för lyckad kompetensförsörjning

Genom sponsring av kultur, idrott och sociala projekt inom kommunen främjar vi social hållbarhet i vårt närområde och är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.

I enlighet med vår vision är vi drivande i frågor om hållbar utveckling i Hässleholms kommun och stöttar resten av koncernen i deras hållbarhetsarbete.

Nästa steg

För att kunna arbeta med hållbarhet på ett mer strukturerat sätt kommer vi under 2020 att börja arbeta mer strategiskt gällande hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Målsättningen är att vi ska ha en gemensam bild på hela Hässleholm Miljö, vad hållbarhet är för oss och hur vi jobbar med det, vilka mål vi har och hur det genomsyrar allt vi gör. Alla medarbetarna ska se sambandet med vad de gör och vad de kan göra för att förbättra hållbarheten i vårt företag.

Arbetet kommer att kommer samordnas med befintliga rutiner och processer som exempelvis verksamhetsplan och strategi, men även med processkartläggningen och fusionen med Hässleholms Vatten AB.


Klimatbokslut för 2019

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. 

Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö. Trots detta så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i våra Klimatbokslut.

Minskade utsläpp även under 2019

Hässleholm Miljö bidrog under 2019 till att minska utsläppen med 54.200 ton koldioxid. Minskningen kan jämföras med ett år då alla invånare i kommunen avstår från att "shoppa".

Om man ekonomiskt skulle värdera vårt bidrag till undviken klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de undvikna utsläppen under 2019 ett värde på ca 61 miljoner kronor.

Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan jämfört med de vanligaste existerande produktionsmetoder. Ett exempel är förbränning av avfall med återvinning av energi som är bättre för klimatet i jämförelse med deponering som är alternativet.

 

Vill du ta del av den fullständiga rapporten klicka på länken Klimatbokslutet för 2019