Ekonomiska rapporter

2019


Viktiga händelser under räkenskapsåret 2019

  • Den styrelse som utsågs hösten 2018 tillträdde vid bolagsstämmorna som hölls i mars 2019. Till styrelsens ordförande utsågs Christer Caesar och till vice ordförande utsågs Jerry Andersson.
  • Den 20 december 2018 förvärvade HMAB samtliga aktier i Hässleholms Vatten AB och 2019 är det första hela året som koncernbolag. Fusionsarbetet påbörjades under hösten 2019.
  • Under året har utvecklingsarbetet med rapporteringssystem Qlikview fortsatt parallellt med att en systeminventering av samtliga system, portaler och applikationer utifrån ett effektiviserings- och kostnadsperspektiv.
  • En processkartläggning av samtliga processer i bolaget har påbörjats. Båda bolagen i koncernen kommer att kartläggas med början i HMAB. Syftet är att kartläggningen ska ligga till grund för skapandet av ett enhetligt verksamhetssystem samt till en utvärdering av koncernens olika affärssystem.
  • Fastigheten Drevet 4 som köptes hösten  2018 ska renoveras i etapper och ett projekt är startat för att se över hur vi på ett ekonomiskt och modernt sätt kan skapa trivsamma och stimulerande arbetsplatser som genererar effektiva och energiska medarbetare som sprider arbetsglädje i bolaget.

Årets resultat

Soliditet, resultat och omsättning för moderbolaget


Årets produktionsmix av bränsle

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, Hässleholm och Tyringe, framgår av cirkeldiagrammen nedan. Totalt producerades 230 (värde för 2018: 246) GWh fjärrvärme och 10,6 (Värde för 2018:11,0) GWh el, under året. Produktionen baseras på följande produktionsmix:

Produktionsmix bränsle Hässleholm

Produktionsmix bränsle Tyringe 

*RKG = Rökgaskondensering (metod för att utvinna värmeenergi ur rökgaser från förbränning).

År 2019 ingår det även diesel i fraktionen HVO och en högre andel än normalt har använts i produktionen i Hässleholm. Orsaken till den höga andelen HVO på 9 398 MWh (1 826 MWh år 2018) är  relaterat till ackumulatorprojektet. Under inkopplingen av det nya pumphuset användes våra reservpannor med diesel som bränsle. Om bolaget skulle ha eldat endast HVO under stoppet hade vi riskerat att tömma den lokala marknaden för HVO och orsakat problem för andra HVO-kunder. Därför valde vi att elda med diesel under stoppet.


Insamlad mängd hushållsavfall 2019

Nedan redovisas den mängd avfall som samlats in hos villor, fritidshus, flerbostadshus och verksamheter under 2019.  


Behandling av avfall på Hässleholms Kretsloppscenter

Avfallsmängderna som kommer in på HKC varierar över tid. Under 2019 tog HKC emot 227,7 kton avfall.