Modernisering av Hässleholms fjärrvärmeverk

För en framtidssäkrad fjärrvärmeleverans

Investeringar i produktionsanläggningen

Under 2019 har Hässleholms skyline förändrats allt eftersom vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm vuxit fram. 

I samband med byggnationen av tanken har även stora delar av produktionsanläggningen moderniserats så att vi kan fortsätta att tillgodose våra kunders behov och framtidssäkra vår fjärrvärmeleverans.

Fördelar med en ny ackumulatortank

 • Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion

 • Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar

 • Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp 

 • Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt 

15. 000 kubikmeter vatten

I somras nådde ackumulatortanken sin fulla höjd på ca 60 m hög och 20 m i diameter.

Under december månad påbörjades arbetet med att fylla tanken med 15 000 kubikmeter vatten. Detta görs innan isolering kan påbörjas, för att säkerställa att tanken är tät.


Nogrann planering

Det har varit ett intensivt arbete med att bygga en ackumulatortank. Detaljplaner har behövt ändras, bygglov sökas och en mängd olika utredningar har gjorts för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat.

Reservpannor kördes under augusti

I augusti var det dags för inkoppling av det nya pumphuset på värmeverket i Hässleholm. Detta innebar att pannorna på området stängdes ner och att vi startade upp våra reservanläggningar i nätet. På så sätt kunde vi förse våra kunder i Hässleholm med fjärrvärme under arbetets gång.

Trots befarade driftstörningar, då reservanläggningarna på Kaptensgatan och Belevägen används väldigt sällan, leverades fjärrvärme till kunderna utan bekymmer.   

I mitten av september startades avfallspannan upp på nytt på värmeverket tack vare intensivt och hårt arbete och reservanläggningarna kunde slås igen.


Arbetet i korthet

 • Byggnation av fundament och tank påbörjades under januari 2019

 •  Byggnation av byggnader och rörentreprenad påbörjades i januari 2019 och rören började sammanfogas i mars 2019. 

 • Gamla och nya pumprummet kopplades samman i augusti 2019. 

 • Trappan färdigställdes i mitten på november 2019. Totalt 289 trappsteg!

 • Manteln färdigställdes i november 2019, vilket innebär att det är tekniskt möjligt att vattenfylla tanken.  

 • Fästen till gestaltning och logga svetsas på högst upp på utsidan av tanken under november/december 2019. 

 • Ledningarna som går mellan värmeverket/fjärrvärmenätet och tanken ansluts i början av december 2019. 

 • I december påbörjades vattenfyllning. Drygt 15 000 m3 vatten ska fyllas på och för att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta mellan 15-20 dygn att fylla tanken. 

 • Efter att tätheten är kontrollerad påbörjas arbetet med att isolera hela tanken.  

 • Ett teknikhus (nere på marken vid trappan) byggs i början av januari 2020.  

 • El och automation installeras i januari 2020.  

 • Provdrift utförs under februari/mars 2020.  (Det sker även fast tanken inte kommer att vara färdigisolerad). 

 • Hela projektet med synergiinvesteringar och ackumulatortank beräknas vara färdigt och avslutat under sommaren 2020.