Fjärrvärme till Tvärskogsområdet

Nätet i Tyringe byggs ut

Hösten 2017 påbörjades utbyggnaden av fjärrvärmenätet till den del av Tvärskogsområdet i Tyringe som ligger norr om väg 21. 


Grävning från fjärrvärmeverket

Olika alternativa vägar för ledningsdragning har utvärderats utifrån långsiktiga ekonomiska bedömningar, kundintresse och positiva miljöeffekter. Utbyggnaden har påbörjats från den befintliga anslutningspunkten vid fjärrvärmeverket, längs med riksvägen 21 och ska sedan fortsätta in på Svärtingtorpsgatan. 


Detaljprojektering pågår

Just nu pågår etappindelning och detaljprojektering tillsammans med vår entreprenör FASAB som kommer att utföra allt markarbete på uppdrag av oss. De första kunderna planerar vi att ansluta under sommaren 2018.