Arkiv

Kategorier

Miljövänlig fjärrvärmeproduktion

Mindre än 1 % olja fjärrvärmeproduktionen

Det miljöarbete som görs på Hässleholm Miljö har tillsammans med investeringen av nya flispannor bidragit till att Hässleholms och Tyringes värmeverk i princip är oljefria. 2013 utgjorde oljan endast 0,64 % av bränslet i Hässleholms värmeverk!

Fjärrvärmens miljöpåverkan beror till stor del på vilket bränsle som används. I Hässleholm kommer merparten av värmen från avfall och flis. I Tyringe kommer värmen främst från flis. Under 2013 användes mindre än 1 % olja i produktionen av fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Oljan används vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög.

2010 förbrukades totalt över 4800 m3 eldningsolja i värmeverken i Hässleholm och Tyringe. 2013 var motsvarande siffra 189 m3. Två nya flispannor, högre avfallsförbränning och produktionsresurser med hög tillgänglighet bidrar tillsammans till den minskade mängden olja.

Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att utveckla och effektivisera produktionen av fjärrvärme och minska miljöpåverkan. Utsläppen från fjärrvärmeanläggningarna i Hässleholm och Tyringe ligger under eller mycket under de tillåtna gränsvärdena och den rök som släpps ut ur skorstenarna består nästan enbart av vattenånga och koldioxid.