Prisdialogen

Hässleholm Miljö är medlemmar i Prisdialogen. 

En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar sina priser. Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ mellan SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme, där fjärrvärmeleverantörer har möjlighet att bli medlemmar. Det är en ideell förening med stadgar och regelverk som är registrerad hos Skatteverket.

För att få vara medlem i prisdialogen måste fjärrvärmeleverantören ha årliga samrådsmöten tillsammans med sina kunder. Mötena ska leda fram till en lokal prisändringsmodell.

Syftet med Prisdialogen är

  • En gemensam plattform där kunder och leverantörer tillsammans bidrar till en sund utveckling av fjärrvärme
  • Att ha en transparens i prissättning och prisutveckling
  • Att tidigt avisera prisändringar
  • En effektivisering av fjärrvärmeverksamheten
  • Ett gemensamt mål
  • En rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • En dialog där kunderna ges möjlighet att påverka prisändringar

Med prisdialogen hoppas vi kunna bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning av fjärrvärme.

För mer information besök Prisdialogens hemsida