Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt och ekonomiskt sätt att värma sin bostad på. Värmen levereras från ett centralt fjärrvärmeverk vilket innebär att varje hus inte behöver ha sin egen uppvärmning. Genom att använda en central anläggning som producerar värme får man en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan.

Vatten värms upp i ett värmeverk och transporteras sedan ut till varje fastighet som är ansluten till fjärrvärmenätet genom ett välisolerat rörsystem i marken. Vattnet håller ett högt tryck för att nå ut till alla fastigheter och är normalt mellan 75° och 95° när det lämnar fjärrvärmeverket, beroende på temperaturen utomhus. När vattnet kommer till fastigheten passerar det en undercentral utrustad med en värmeväxlare som värmer upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Efteråt går vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp på nytt. På vägen tillbaka kan vattnet till exempel användas för att hålla vägar och trottoarer isfria. Om fjärrvärmenätet är välbyggt och underhålls är det mycket driftsäkert och kan användas i uppemot 100 år.

Ett fjärrvärmeverk kan drivas med lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall – resurser som annars går förlorade. Hässleholm Miljö har två fjärrvärmeverk, ett i Hässleholm och ett i Tyringe. I Hässleholm produceras värme med hjälp av flis och brännbart avfall. I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Olja används endast vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög. På Hässleholm Miljö använder vi mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion. 

Vattnet i våra fjärrvärmeledningar är färgat med ett grönt färgämne för att läckage lätt ska kunna identifieras. Detta färgämne heter Korrodex 4852 och är inte klassat som ett farligt ämne.

Att elda med avfall

I Sverige är vi duktiga på att hantera vårt avfall rätt. Den stora utmaningen ligger i att vi svenskar producerar alldeles för mycket avfall, det vill säga cirka ett halvt ton hushållsavfall per person och år. På Hässleholm Miljö följer vi EU:s ramdirektiv om avfallstrappan som är en riktlinje för hur vi ska behandla avfallet på ett så bra sätt som möjligt. Målet är att minska mängden avfall vilket främst ska se genom återanvändning eller återvinning. Av det material som inte går att återanvända eller återvinna framställs fjärrvärme.

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur avfallet. Så långt som möjligt baseras produktionen på lokala energislag och spillenergi. Energin i brännbart avfall och spill från skogsavverkning utnyttjas, vilket gör fjärrvärme till ett klimatsmart alternativ. Genom att förbränna avfall minskar vi koldioxidutsläppen och användningen av primärenergi. Luften blir renare och vi tar tillvara på resurser som annars hade gått förlorade. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Alternativet till att elda upp avfallet hade varit att deponera. Avfallsdeponier leder till läckage av miljögifter och när biologiskt avfall läggs på deponier bildas växthusgasen metan, vilken är mycket skadlig. I Sverige är det numer förbjudet att deponera brännbart och organiskt material. Genom att förbränna avfallet och rena utsläppet till luft och vatten ser vi till att gifterna försvinner ur kretsloppet. Utsläppen från avfallsförbränningen har minskat till vatten och luft med 90-99%. Detta tack vare en sträng lagstiftning, bättre teknik och större kunskap. Vi har även blivit bättre på att källsortera, vilket gör att Hässleholm Miljö kan ta hand om avfallet på bästa möjliga sätt.

Enligt EU:s direktiv för avfall är avfallsförbränning återvinning. Detta tack vare att vi i Sverige uppfyller energiutvinningskriterierna. 

Läs mer om vår fjärrvärme här.
Fjärrvärmebänk
Bänk som värms med fjärrvärme på Första Avenyen i Hässleholm