Vår verksamhet

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 270 miljoner kronor per år och vi är runt 70 anställda. 

Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Renhållning
Hässleholm Miljö ansvarar för den kommunala avfallsplaneringen och insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) som är vår centrala anläggning i Vankiva ska vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.  På HKC tar vi emot avfall från ett större område och har avtal med olika samarbetspartners.

Hässleholm Miljö har som mål att aktivt driva utvecklingen inom avfallshantering. Vi tar hand om avfall på ett effektivt, miljömässigt och kostnadseffektivt sätt som gör att vi kan ta tillvara på så mycket som möjligt av material och energi. Avfallet behandlas utifrån fastställda lagar och förordningar så att det mesta kan återanvändas eller återvinnas och vi arbetar hela tiden för att minska mängden avfall som deponeras. Det gynnar både miljön och ekonomin.

Fjärrvärme
Hässleholm Miljö producerar och levererar värme i Hässleholm och Tyringe. Fjärrvärmeverksamheten grundas på långsiktiga ekonomiska bedömningar och planeras utifrån de positiva miljöeffekter den kan bidra med. Så långt som möjligt baseras produktionen på lokala energislag och spillenergikällor. Vi strävar hela tiden efter tillförlitliga värmeleveranser, en hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser. 

Våra flaggor